De zon gaat voor niks op;
De btw krijgt u terug.

FAQ

 1. Vanaf welk moment word ik door de Belastingdienst als BTW-ondernemer aangemerkt?

  De Belastingdienst merkt u aan als BTW-ondernemer als u voldoet aan de voorwaarden dat u regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan uw energiebedrijf. Het gaat hierbij om kleinverbruikaansluitingen (3x80A). Tot aan de datum van het zogenoemde Fuchs-arrest (20 juni 2013, zaak C-219/12) van het Europese Hof van Justitie ging de Belastingdienst er vanuit dat u geen BTW-ondernemer was.

 2. Wanneer is sprake van een vergoeding?

  Van een vergoeding is sprake als u van uw energiebedrijf een bedrag betaald krijgt voor de door u (via uw zonnepanelen) aan uw energiebedrijf geleverde stroom. In de praktijk wordt vaak de zogenoemde ‘saldering’ toegepast. Deze saldering houdt in dat voor de betaling de door u geleverde stroom wordt verrekend met de stroom die uw energiebedrijf aan u levert. Ook in dat geval ontvangt u een vergoeding voor de door u geleverde stroom. Het maakt dus geen verschil of u een zogenoemde ‘slimme’ meter heeft of een analoge (=terugdraai) meter.

 3. Moet ik mij altijd bij de Belastingdienst melden als ondernemer?

  U moet zich melden als ondernemer als u wilt verzoeken om teruggaaf van de BTW die drukt op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen. Alleen voor zonnepaneeleigenaren geldt dat zij zich niet hoeven aan te melden als ondernemer zolang het saldo BTW-bedrag (te betalen BTW over uw omzet na aftrek van de voorbelasting (BTW) op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen) over een kalenderjaar € 1.345 of minder is. Dankzij de werking van de zogenoemde Kleine-ondernemersregeling hoeft u pas daadwerkelijk BTW te gaan betalen als het saldo BTW-bedrag over een kalenderjaar hoger is dan € 1.345. Particuliere eigenaren van zonnepanelen zullen deze grens in de praktijk niet bereiken. In dat geval neemt de Belastingdienst aan dat u heeft verzocht om niet te hoeven voldoen aan de administratieve verplichtingen als ondernemer (zoals bedoeld in artikel 25, lid 3, van de BTW-wet). U mag dan echter ook geen BTW in rekening brengen. Als u hiervan geen gebruik wilt maken kunt u zich alsnog aanmelden als ondernemer. Als u zich al wél heeft aangemeld en om BTW-teruggaaf heeft verzocht zal de Belastingdienst beoordelen of uw aanmelding en verzoek om teruggaaf tijdig is geweest.

 4. Welk deel van de BTW op de zonnepanelen krijg ik terug?

  Dat hangt af van de situatie:

  Situatie A.
  U heeft op uw woning zonnepanelen laten aanbrengen die niet tegelijkertijd dienen als dakbedekking (ze dienen dus alléén om stroom op te wekken, het betreft dan niet-geïntegreerde zonnepanelen). Op dit moment is dat bijna steeds het geval. U kunt dan het hele BTW-bedrag (voorbelasting) dat in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in aftrek brengen. U krijgtniet het volledige BTW-bedrag terug, u moet namelijk ook nog BTW voldoen over de stroom die u aan uw energiebedrijf levert en over de stroom die u opwekt en zelf gebruikt. Die BTW verlaagt het in aftrek te brengen BTW-bedrag.

  Situatie B
  U heeft op uw woning zonnepanelen laten aanbrengen die tegelijkertijd de functie vervullen van dakbedekking (zogenoemde geïntegreerde zonnepanelen). Op dit moment komt dat alleen bij uitzondering voor. U mag in dat geval slechts een deel van de BTW in aftrek brengen die voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen aan u in rekening is gebracht. U heeft in dit geval geen recht op aftrek van de BTW voor het privégebruik. In de wet is namelijk een aftrekbeperking opgenomen voor privégebruik voor uitgaven met betrekking tot onroerende zaken, zoals uw woning. Daar staat tegenover dat u ook geen BTW hoeft te voldoen over de door uzelf opgewekte en gebruikte stroom. Geïntegreerde zonnepanelen hebben naast de functie van het opwekken van stroom ook de functie van dakbedekking. Het gebruik voor die functie (dakbedekking) en het gebruik voor het opwekken van stroom die meteen privé wordt gebruikt, wordt voor de BTW aangemerkt als privégebruik. Alleen de opgewekte stroom die u aan uw energiebedrijf levert geldt als gebruik voor belaste prestaties. De BTW die drukt op de aanschaf en installatie mag voor dat deel als voorbelasting in aftrek worden gebracht.

 5. Waarover ben ik BTW verschuldigd?

  Als u ondernemer bent moet u BTW berekenen over de vergoeding die u ontvangt voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert. Als u niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft bent u ook BTW verschuldigd over de stroom die u direct zélf verbruikt. U moet deze BTW berekenen over de zogenoemde marktprijs. De marktprijs is gelijk aan de prijs (inclusief energiebelasting, maar exclusief BTW) die u aan uw energiebedrijf moet betalen voor de stroom die het energiebedrijf aan u levert. Als u geïntegreerde zonnepanelen heeft moet u alleen BTW berekenen over de vergoeding die u ontvangt voor de stroom die u aan uw energiebedrijf levert. Voor u geldt dat de verschuldigde BTW in 2014 te verwaarlozen is in verhouding tot de terug te vragen BTW. Voor komende jaren hoeft u ook niets meer te betalen.

 6. Wat moet ik doen voor de volgende jaren?

  Voor u geldt dat u eenmalig de BTW kunt terugvorderen en dat u daarna geen BTW-aangiftes meer hoeft te doen.

 7. Ben ik BTW verschuldigd over de subsidie die ik heb ontvangen?

  U bent geen BTW verschuldigd over de subsidie die u ontvangt voor de aanschaf van zonnepanelen.

 8. De zonnepanelen maken deel uit van een (huwelijks) goederengemeenschap, wie moet zich aanmelden als ondernemer voor de BTW?

  In deze situatie zijn de eigenaren ondernemer voor de gezamenlijke exploitatie van de zonnepanelen, maar alleen degene op wiens naam de energienota is gesteld kan zich als ondernemer voor de BTW aanmelden.

 9. Moet er iets in mijn aangifte Inkomstenbelasting worden vermeld?

  Nee, dat hoeft niet. De BTW staat los van de Inkomstenbelasting.

 10. Kan ik de BTW ook terugvragen indien ik de zonnepanelen huur?

  Nee, u kunt alleen verzoeken om teruggave van de BTW indien u uw zonnepanelen gekocht heeft.

 11. Ik verbruik meer stroom dan dat ik teruglever. Krijg ik toch mijn BTW terug?

  Ja. Hoewel u per saldo meer stroom gebruikt dan terug levert, zijn er altijd momenten dat u meer stroom terug levert. U voldoet daarom aan de voorwaarden om de BTW terug te kunnen vragen.

 12. Moet ik u betalen als ik de BTW toch niet terugkrijg?

  Wij beoordelen vooraf of u in aanmerking komt voor de terug te vragen BTW. Als dit niet het geval is, hoeft u ons niets te betalen.